Základní škola Sofia School

Základní škola Sofia School v Jirnech  navazuje na úspěšnou osmiletou tradici
dvou poboček česko-anglické akreditované Mateřské školy Sofia School
v Praze 8 a v Jirnech, Praha – východ.

KONCEPCE

Koncepce vzdělávání je nastavena tak, aby žáci byli dokonale připraveni na přestup do osmiletých gymnázií a ostatních škol, včetně běžné i odborné schopnosti komunikace v angličtině. Zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu, včetně zdravého stravování.

UČITELÉ

Předpokladem úspěchu je laskavý a profesionální přístup učitelů, s jejichž pomocí jsou žáci vedeni k hledání řešení, souvislostí, rozhodování, vyjadřování i naslouchání, empatii, morálce, respektování sebe i druhých hravou a odbornou formou.

JAK UČÍME

Česko-anglická výuka

Výuka v základní škole je vedena bilingvní (dvojjazyčnou) metodou,
kdy se střídá ve vyučování učitel hovořící pouze českým jazykem s lektorem
hovořícím pouze anglicky, který procvičuje látku již vyloženou a pochopenou v češtině.

Pro žáky, kteří se s angličtinou dosud nesetkali, je připraven
program doplňování znalostí angličtiny formou volnočasových aktivit.

Prostředí naší školy

Ve třídě je maximálně 22 žáků.

Odpolední družina je otevřena do 17.30

V rámci odpoledních aktivit nabízíme mnoho různorodých  kroužků.

Prostředí je komorní, rodinné, včetně tělocvičny a příjemné zahrady.

Třídy jsou prostorné, vybavené interaktivními  tabulemi, moderním nábytkem a množstvím didaktických pomůcek.

l
ZÁPIS

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Vzhledem k současné situaci nabízíme individuální termíny po dohodě se zájemci – 775031603, Mgr. D. Svobodová

Ve smyslu Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného MŠMT dne 18. 3. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se mění Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ze dne 13. 3. 2020 takto:

ORGANIZACE

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole:

TERMÍN:                                    1. až 26. 4. 2020

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • do datové schránky školy ID u767v8n,
 • e-mailem s elektronickým podpisem (prostý e-mail je nedostačující),
 • poštou,
 • vhozením v zalepené obálce do schránky umístěné na budově školy Navrátilova 69, Jirny.

V případě využití jiných způsobů podání (on-line odesláním z webových stránek školy, prostým e-mailem) je nutné jej do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Do doby ukončení mimořádných opatření se ruší Motivační část přijímání žáků.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

V Jirnech 19. 3. 2020

ředitelka Mgr. Danuše Svobodová

ORGANIZACE

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne:

TERMÍN: 24. a 25. 4. 2020
ČAS: podle časových dispozic v rámci rozpisu
MÍSTO KONÁNÍ: v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ: 22 (pouze 1. ročník)

PŘIJÍMANÉ DĚTI:

 1. narozené od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
 2. narozené od 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014
  pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny
 3. narozené od 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015
  pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře

S SEBOU K ZÁPISU:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • přezůvky pro dítě

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovila ředitelka Mateřské školy a základní školy Sofia School s.r.o. následující průběh zápisu a kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 1. Formální část (žádost zákonného zástupce dítěte o zápis)
 2. Motivační část

AD 1. FORMÁLNÍ ČÁST

Při formální části zápisu požádá zákonný zástupce dítěte o zápis vyplněním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. Současně bude dítěti přiděleno registrační číslo uchazeče za účelem zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce.

AD 2. MOTIVAČNÍ ČÁST

V případě souhlasu zákonného zástupce dítěte s následnou částí zápisu bude cílem školy motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat, a v rámci neformálních skupinových aktivit orientačně posoudit jeho školní připravenost. Dítě nebude podrobováno diagnostickému testování. Součástí pohovoru bude také zjišťování úrovně anglického jazyka, které je však pouze orientační. Znalost angličtiny není pro přijetí do školy podmínkou. Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů těchto kritérií:

2.1. PŘEDPOKLADY K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SOFIA SCHOOL

Škola připraví neformální aktivity spojené s orientačním zjištěním úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte, kterou lze v průběhu zápisu posoudit v rozsahu jejich tělesné, duševní, rozumové, sociální, citové a pracovní připravenosti pro vstup do školy.

2.2. SOULAD OČEKÁVÁNÍ RODIČŮ S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIÍ ŠKOLY

Zápis bude ukončen závěrečným pohovorem se zákonnými zástupci dítěte za účelem zjištění souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávací strategií školy.

V rámci zápisu rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut. Doba trvání jiných činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou bude nejvýše 60 minut.

V případě shody bodů anebo převisu počtu zájemců mohou být zohledňovány následující skutečnosti v uvedeném pořadí:

2.3. SOUROZENECKÝ BENEFIT

Děti, které mají na škole již sourozence nebo se zapisují současně.

2.4. BILINGVNOST

Děti, které se již seznámily s bilingvním prostředím – český a anglický jazyk.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu po předchozí domluvě s ředitelkou školy dne 27. 4. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin.

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn dne 28. 4. 2020 na webových stránkách školy www.sofiaschool.cz a veřejně přístupném místě u vchodu do budovy Mateřské školy Sofia School, Navrátilova 69, Jirny.

Současně budou zákonní zástupci vyzváni e-mailem k podpisu Smlouvy o vzdělávání dítěte.

Mgr. Danuše Svobodová
ředitelka základní školy

Sofia School

VZDĚLÁNÍ, PÉČE, ZÁBAVA

Vážení rodiče, rádi bychom z Vás sejmuli, v rámci našich možností, břímě s novými povinnostmi, které se vstupem do základní školy přicházejí. Proto nabízíme pro Vaše děti celodenní program, zaměřený na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Chceme Vám dát jistotu, že o Vaše dítě bude velmi dobře postaráno, že se bude kvalitně vzdělávat a že bude šťastné a spokojené. Na jednom místě bude dětem poskytnuto nadstandardní vzdělání, odpolední kroužky i příprava na vyučování na další den.

 • velmi kvalitní vzdělávací program s jasnou koncepční linií, jehož cílem je příprava na gymnázia
 • využívání moderních didaktických pomůcek
 • dvojjazyčnost – výuka vedena přirozeným způsobem v češtině i angličtině
 • kvalitní zdravá strava
 • pomoc s domácí přípravou

Školné

Ve školním roce 2020/​2021 bude
roční školné pro žáky prvních tříd
a nově přestupující činit Kč 139.000,-

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

 • jednodenní akce v rámci výuky
  včetně dopravy a vstupného
 • učební texty, výtvarné potřeby
  a další výukové materiály
 • konzultace se školním psychologem
  speciálním pedagogem.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 6. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.

Sleva na sourozence činí 10%.

Školní družina

O děti je postaráno i mimo vyučování, družina je otevřena každý den od 7.00 hodin, provoz končí v 17.30 hodin. Nabízíme dětem pestrou zájmovou činnost, relaxaci, ale i pomoc s domácí přípravou. Cílem zadávání domácích úloh je návrat k probíraným tématům a jejich procvičení. Toto břemeno z Vás, milí rodiče, částečně rádi sejmeme a úlohy zvládneme v družině.

Cena dužiny je 1.000,- měsíčně.

Stravování

V základní škole Sofia School vydáváme kvalitní stravu dováženou renomovanou firmou, která se specializuje na výrobu jídel pro žáky předškolního a školního věku. Pro Mateřskou školu Sofia School tato firma vaří již od roku 2015, rodiče i žáci jsou velmi spokojeni. Potraviny jsou vždy čerstvé, jídla chutná a skladba odpovídá náročným hygienickým požadavkům.

V případě speciálních stravovacích požadavků zajišťujeme diety.

Cena oběda s polévkou a nápojem je Kč 45,-

Kroužky v nabídce Sofia School

anglický jazyk  – výuka ● anglický jazyk – konverzace ● IQ kroužek ● keramická a tvořivá dílna ● individuální výuka hry na klavír ● šperkařství ● fotbal ● florbal ● nerv liga ● míčové hry ● stolní tenis ● věda je zábava ●

… a další kroužky se připravují

Odpolední kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného. Jejich cena je individuální podle typu kroužku.

i

Blog

Aktuality

 

Jak to všechno začalo…

Jak to všechno začalo…

Mateřské školy Sofia School jsou na trhu již 8 let. Za tu dobu vychovaly nespočet předškoláčků a všichni úspěšně nastoupili na vybrané základní školy a mají výborné studijní výsledky. Na základě poptávky rodičů jsme se rozhodli připravit vzdělávací koncepci základní...

…Co bylo dál…

…Co bylo dál…

Nastal významný okamžik – výběr těch nejlepších pedagogů. V našem pedagogickém sboru budou ženy i muži, lidé kultivovaní, vzdělaní, vstřícní, schopní, laskaví, zkušení a láskyplní. Protože tvoříme tým, vybraní učitelé již nyní spolupracují s vedením základní školy a...

…Pokračování

…Pokračování

Těšíme se na Vás všechny, kteří navštívíte informační schůzky, 16.,18.,23.,30.3.2020 od 17 hod v budově školy. Představíme Vám koncepci, mimoškolní aktivity, program školního roku a především pedagogy. Také Vám předvedeme ukázku výuky s použitím interaktivní tabule,...

Napište nám

14 + 10 =

Kontakty

Mateřská škola a základní škola
Sofia School s. r. o.

Sídlo: Na Proutkách 280, Radonice, 25073

Adresa provozovny: Navrátilova 69, Jirny, 25090

IČO: 60491418

Bankovní spojení: 107-3389440277/0100, Komerční banka  (vždy uvádějte do poznámky jméno dítěte).

Datová schránka: u767v8n

Ředitelka školy:
Mgr. Danuše Svobodová, tel. 775031603, info@sofiaschool.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Daniela Šmídová, info@sofiaschool.cz